گروه محصولات

انواع پودر مس الکترولیزی کوچکتر از ۱۰ میکرون

انواع پودر مس الکترولیزی کوچکتر از ۱۰ میکرون

پودر مس به روش های متفاوتی از جمله افشانش آبی، افشانش گازی و الکترولیز تولید می شود. در سالهای اخیر روش های نوین دیگری جهت تولید پودرهای فلزی و پودر مس ابداع شده اند که در بخش پژوهش های سلمان پودر با عنوان روش های نوین تولید پودرهای فلزی بررسی خواهد شد.

خلوص بالا و شکل دندریتی از جمله ویژگی های پودر تولید شده به روش الکترولیز می باشد. اندازه، توزیع اندازه، شکل و خلوص پورهای مس الکترولیزی به متغیرهای فرآیند بستگی دارند. 

 

مزیای پودر مس الکترولیزی ۱۰ میکرون سلمان پودر

 

 قیمت ارزانتر نسبت به پودرهای ریزتر

چگالی ظاهری کمتر نسبت به پودرهای هم اندازه تولید شده به روش افشانش 

خلوص بالا (>%99.5) و اکیسژن کمتر از (w%) ۰.۵ 

ضمانت کیفیت (خلوص، شکل و توزیع اندازه)

denderitc-powder-sem1
denderitc-powder-sem2
denderitc-powder-sem3
previous arrow
next arrow

پودر مس الکترولیزی ۱۰μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۱۰μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu41

شکل: دندریتیک نوع ۱

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۱.۱۸۰.۰۰۰ تا ۱.۰۸۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

پودر مس الکترولیزی ۱۰μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۱۰μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu42

شکل: دندریتیک نوع ۲

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۱.۰۲۰.۰۰۰ تا ۹۲۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

پودر مس الکترولیزی ۱۰μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۱۰μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu43

شکل: دندریتیک نوع ۳

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

انواع پودر مس الکترولیزی کوچکتر از ۲۵ میکرون

انواع پودر مس الکترولیزی کوچکتر از ۲۵ میکرون

پودر مس به روش های متفاوتی از جمله افشانش آبی، افشانش گازی و الکترولیز تولید می شود. در سالهای اخیر روش های نوین دیگری جهت تولید پودرهای فلزی و پودر مس ابداع شده اند که در بخش پژوهش های سلمان پودر با عنوان روش های نوین تولید پودرهای فلزی بررسی خواهد شد.

خلوص بالا و شکل دندریتی از جمله ویژگی های پودر تولید شده به روش الکترولیز می باشد. اندازه، توزیع اندازه، شکل و خلوص پورهای مس الکترولیزی به متغیرهای فرآیند بستگی دارند. 

 

مزیای پودر مس الکترولیزی ۲۵ میکرون سلمان پودر

 

 قیمت ارزانتر نسبت به پودرهای ریزتر

چگالی ظاهری کمتر نسبت به پودرهای هم اندازه تولید شده به روش افشانش 

خلوص بالا (>%99.5) و اکیسژن کمتر از (w%) ۰.۵ 

ضمانت کیفیت (خلوص، شکل و توزیع اندازه)

denderitc-powder-sem1
denderitc-powder-sem2
denderitc-powder-sem3
previous arrow
next arrow

پودر مس الکترولیزی ۲۵μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۲۵μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu41

شکل: دندریتیک نوع ۱

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۱.۰۸۰.۰۰۰ تا ۹۸۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

پودر مس الکترولیزی ۲۵μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۲۵μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu42

شکل: دندریتیک نوع ۲

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۹۲۰.۰۰۰ تا ۸۲۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

پودر مس الکترولیزی ۲۵μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۲۵μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu43

شکل: دندریتیک نوع ۳

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۹۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

انواع پودر مس الکترولیزی کوچکتر از ۴۵ میکرون

انواع پودر مس الکترولیزی کوچکتر از ۴۵ میکرون

پودر مس به روش های متفاوتی از جمله افشانش آبی، افشانش گازی و الکترولیز تولید می شود. در سالهای اخیر روش های نوین دیگری جهت تولید پودرهای فلزی و پودر مس ابداع شده اند که در بخش پژوهش های سلمان پودر با عنوان روش های نوین تولید پودرهای فلزی بررسی خواهد شد.

خلوص بالا و شکل دندریتی از جمله ویژگی های پودر تولید شده به روش الکترولیز می باشد. اندازه، توزیع اندازه، شکل و خلوص پورهای مس الکترولیزی به متغیرهای فرآیند بستگی دارند. 

 

مزیای پودر مس الکترولیزی ۴۵ میکرون سلمان پودر

 

 قیمت ارزانتر نسبت به پودرهای ریزتر

چگالی ظاهری کمتر نسبت به پودرهای هم اندازه تولید شده به روش افشانش 

خلوص بالا (>%99.5) و اکیسژن کمتر از (w%) ۰.۵ 

ضمانت کیفیت (خلوص، شکل و توزیع اندازه)

denderitc-powder-sem1
denderitc-powder-sem2
denderitc-powder-sem3
previous arrow
next arrow

پودر مس الکترولیزی ۴۵μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۴۵μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu41

شکل: دندریتیک نوع ۱

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۸۸۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

پودر مس الکترولیزی ۴۵μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۴۵μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu42

شکل: دندریتیک نوع ۲

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۸۲۰.۰۰۰ تا ۷۲۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

پودر مس الکترولیزی ۴۵μm

اندازه پودر:  کوچکتر از ۴۵μm

کد توزیع اندازه ذرات: Cu43

شکل: دندریتیک نوع ۳

خلوص: بیشتر از ۹۹.۵

قیمت هر کیلو از ۸۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

(بروزرسانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

Scroll to Top